Speellijst “Tusken lân en wetter”  Podiumtour 2021 in “Âlde fryske tsjerken”: staat op de site! Zie Speeldata & Contact.